چشم خود را سالم نگه دارید

کسانی که مایلند چشم سالم داشته باشند. بایستی نکات زیر را رعایت کنند.با ما در این مقاله از ایران تاک همراه باشید.

 

 
۱ – به جسم سفید و خیلی شفاف نگاه نکنند.
۲ – از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق که موجب صرف نور زیاد است خودداری شود.
۳- زیاد گریه نکنند.
۴- جلوی آتش خیلی شدید ننشینند.
۵- در آفتاب شدید و خورشید نگاه نکنند. .
۶ – سعی کنند که باد قوی به چَشم برخورد ننماید (مثل موتورسواری و غیره).
۷- به جسمی مدت زیاد به طور قائم نظر نیفکنند.
۸- از ورودگرد و خاک و دود به چَشم جلوگیری کنند.
۹ – هوای بسیار گرم و هوای بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد، مثل آینه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آن را به چَشم برسانند خودداری کنند.
۱۰ -از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پری شکم و غذای غلیظ و دیرهضم و خیلی گرم مثل سیر و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است.
۱۱ – خوردن بیش از اندازه نمک و طعام شور،
۱۲ – زیاد بیداری و زیاد خوردن در شب.
۱۳ – جلوگیری از یبوست شدید.

 

 

 

نافعات چشم عبارتند از:

 

 

 

۱- سر را در آب شیرین و صاف فرو بردن و چشم در آن آب باز کردن

 
۲- سومه و توتیا به آب بادیان یا آب مرزنجوش پرورده در چَشم کشیدن.

 
۳- چون چَشم از اعضای مرطوب است و اکثر رطوبت و سردی باعث ضعف آن میشود، لذا بایستی از سرمه خشگ جلا دهنده چَشم استفاده نمایند تا چَشم سالم بماند.

 

۴-با آب حضض در هر ماه سه بار چَشم را بشویند.

 

۵- رعایت حفظ محیط چَشم یعنی مزاج چشم را به حالت طبیعی نگه داشتن برای این کار اگر مزاج چشم خشک باشد، روغن بادام روغن بنفشه یا روغن کدو در بینی به چکانند از سرمه مناسب نیز به کار برند. اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آن را با گلاب یا آب گشنیز یا با آمله بشویند.

 

۶ – اگر در هنگام خواب هر روز با آب سرد بینی را بشویند، چشم از بیماری ها در امان خواهد بود.

 

۷- اگر مدتی پیدرپی هر روز یک گرم آمله کوبیده در عسل حل کرده میل نمایند قوت – .چشمها زیاد میگردد

 

۸- برای ورم ملتحمه شستشو با گل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولی باید دانست.

پست های مرتبط