احساسات صورت علمی 

احساسات صورت چگونه است

احساسات صورت میتواند از غم تا خوشحالی را به صورت واضح انجام دهد تا بتواند طرف مقابل را متوجه خود کند و این اطلاعات از سمت مغز به سمت سلولهای صورت میرود .سایت ایران تاک این مبحث علمی را در اختیار شما قرار میدهد احساسات صورت چگونه به وجود می آید احساسات صورت چیست؟ مجموعه ای از حالات مانند، خشم، تنفر، شادی، عشق، اندوه، آرزو، ترس و… احساسات هر فرد را تشکیل می دهند. حرکات کسی که می خندد، برای هر فردی قابل فهم است. ایما و اشاره در سرتاسر…

بشتر بخوانید