پیشگیری پزشکی و سلامت 

پیشگیری از مواد مخدر به چه شکل است

پیشگیری بهترین نوع درمان قبل از اعتیاد است و تنها برای اعتیاد نباید پیشگیری کرد بلکه باید برای هر کاری پیشگیری کرد تا به ان مبتلا نشویم. سایت ایران تاک این مبحث پزشکی را در اختیار شما قرار میدهد پیشگیری از اعتیاد چگونه است منظور از پيش گيري در ارتباط با مصرف مواد مخدر عبارت است از: 1) پيش گيري از آشنايي فرد آسيب پذير با مواد مخدر و استعمال آن 2) پيش گيري از استعمال مجدد آن درمورد فردي که با ماده مخدر آشنا شده و مصرف کرده ولي…

بشتر بخوانید