خون بیشتر علمی 

خون بیشتر هوش بیشتر

خون بیشتر باعث میشود که انسان از همه لحاظ عملکرد بدنش بهتر شود و به گفته دانشمندان خون بیشتر به مغز برسد هوش انسان بهتر میشود ولی هیچگاه نمیشود بیشتر 8 لیتر به بدن خون اضاف کرد خون بیشتر باعث هوش بیشتر میشود حجم مغز انسان افزایش سه و نیم برابری در مقایسه با نیاکان ۳ میلیون ساله ما (استرالو پیتکیوس) داشته است. بطور کلی فرض بر این است که هوش با اندازه مغز در ارتباط میباشد و دلیل این امر این است که به نظر می رسد تعداد سلولهای…

بشتر بخوانید